fietsersbond affligem overhandigde vorige week een open epistel aan het gemeentebestuur waarin de vereniging vraagt om urgent werk te vervaardiging van de mobiliteitsproblematiek. De integrale epistel : open epistel aan burgemeester en het collegium van schepenen van de gemeente affligem. Met transcriptie aan met name : · gemeenteraadsleden· leden ( ex- ) mobiliteitsraad. Van : fietsersbond affligemdatum : 16 mei 2019 geacht collegium van de gemeente affligem ; de gekozen volksvertegenwoordigers hebben verwachtingen geschapen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was het manifest : in de pamfletten van alle partijen die rondgedragen werden bleek mobiliteit een ‘hot item’. Want voor veel affligemnaren is de verkeersdoorstroming en de verkeersonveiligheid een bron van ergernis. Wij twijfelen er niet aan dat de verkeersproblemen een omvangrijke bekommernis zijn voor u : · hoe kunnen we de autoverkeer stromen door onze 3 dorpskernen reguleren ; · hoe zorgen we voor een goede doorstroming voor al het autoverkeer ; · hoe gaan we het onveilige sluikverkeer tegemoet ; · hoe zorgen we ervoor dat fietsers en voetgangers zich zeker voelen op de weg ; · welke maatregelen moeten we nemen zodat onze kroost zich zeker voelen op de rijwiel naar schoolgebouw ; problemen die samenkomst en momentum vereisen. Wat stelt de fietsersbond echter vast : de opgerichte mobiliteitsraad is klaarblijkelijk ‘dood ‘ verduidelijkt door het nieuwe collegium ( leden van de mobiliteitsraad zijn daarvan trouwens nimmermeer in bekende opperen ). In de wandelgangen horen we nu dat het collegium nog aan het overpeinzen is over de oprichting van een verkeersplatform. De fietsersbond is er wel van overtuigd dat een verkeersplatform met een goed lastgeving beter kan werking dan een gemeen samengestelde mobiliteitsraad. Wat dat betreft spijten we deze ‘move ‘ van het collegium niet. Het blijft echter gissen welke kant het collegium hiermee wilt uitgaan. Verkeersplatform : wie zitten daar in? ; wat is haar opdracht? ; welke bevoegdheden heeft het verhoging? ; welke is de rol en deelneming van de gemeente hierin?. . . . . . . . Er is geen aparte capabelheid mobiliteit aldaar het collegium vindt dat dat een gemeengoed aansprakelijkheid is. Vraag blijft dan wel wie het voortouw neemt, initiatieven onderneemt, proposities lanceert. . . . . . ? dan is er nog de intentie om via burgerparticipatie een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Een goede zaak lijkt ons, want de controverses rond de werkwijze van mobiliteitsvraagstukken zijn groot. Dat vereist een goede werkwijze en veel overleg. Een goed opgezette burgerparticipatie, zoals u belooft te ordenen, schept verwachtingen en zal de druk op de ketel zetten. Wij juichen dat als fietsersbond affligem uiteraard ook toe. Wij vragen aan de gemeente op korte termijn : · de ( her- ) oprichting van een gemeentelijk adviesorgaan mobiliteit ( verkeersplatform? ) in samenspraak met alle betrokken stakeholders ; · duidelijkheid en transparantie over de plannen van de gemeente inzake mobiliteit en aanpassingswerken. De bevolking betrekken bij het potverteren van plannen en niet als de plannen al min of meer uitgetekend zijn. · het actualiseren van het oude mobiliteitsplan. Het uitstippelen van een meerjaren regelgeving hierin. Waar verlangen ‘we ‘ op termijn naar toe met mobiliteit in onze gemeente? deelneming in de vervoersregio ontslaat de gemeente niet om voor het eigen grondgebied een structureel mobiliteitsplan tezamen te s”, ; · aanstellen van een mobiliteitsambtenaar met een manifest takenpakket. Als fietsersbond verlangen wij daar uw medestrijder in zijn. Hoogachtend, namensfietsersbond affligemp/a j. B. Callebautstraat 851790 affligemfietsersbond-affligem @ telenet. Be

Posted by webmaster, filed under Uncategorized. Date: August 8, 2019, 1:03 am | Comments Off